Vedtægter

Vedtægter for Cykle klubben Nordskælland

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Stk 1. Klubbens navn er Cykle Klubben Nordsjælland, forkortet til CK Nord - I motionscykelløb bruges tillige navnet Team food-n-motion.

Stk. 2 Klubbens hjemsted er Nordsjælland (Snekkersten).

§ 2 Forenings formål

Stk. 1 Klubbens formål er at arbejde for at fremme cykelsporten på såvel licens-, konkurrence- som motionsniveau, indenfor:

  • Landevej
  • MTB
  • Cross

Dette tilgodeses ved afholdelse af fastlagte ugentlige træningspas, samt afvikling af licenscykelløb, motionscykelløb og træningslejre. For at fremme klubbens formål, skal klubben være medlem af Danmarks Cykle Union. DCU.

Stk. 2 Alle aktiviteter styres via klubbens facebookside og Holdsport.dk hvor alle medlemmer er pligtige, at have en profil.

§ 3 Medlemskab og kontingent

Stk. 1 Personer, der søger optagelse og godkendes af bestyrelsen, kan optages som aktive medlemmer.

Stk. 2 Indmeldelse fortages skriftligt til formanden, ved indbetaling af kontingent og køb af en "tøjpakke" (kr. 1.800 sæson 2017), hvilket samtidig er det nye medlems accept af klubbens vedtægter og betalingsvilkår. Alle medlemmer er pligtige, at køre i klubtøj, til alle officielle træningspas i klubregi i 2. og 3. kvartal.

Stk. 3 Medlemmers kontingent (kr. 600,- årligt sæson 2017) fastsættes på den årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Stk. 4 Kontingentet betales ved bankoverførsel via Holdsport.dk, den 1. bankdag i januar og gælder et år af gangen. Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis kontingent ikke er modtaget senest 1 måned efter forfaldsdato. Det slettede hæfter dog stadig for det forfaldne kontingent.

Stk. 5 Kontingentfritagelse kan efter ansøgning gives af bestyrelsen i særlige tilfælde.

Stk. 6 Et medlems hæftelse for klubbens forpligtelser er begrænset til dets kontingentforpligtelse.

Stk. 7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde klubbens interesser. Indtil 6 måneder efter at have fået meddelelse om eksklusionen har det ekskluderede medlem ret til - ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen at forlange eksklusionen forelagt den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Eksklusion medfører fortabelse af alle klubrettigheder og krav mod klubbens formue.

Stk. 8 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, hvis forslag herom er optaget på dagsorden. Ved klubbens stiftelse er René Herman Christensen og Jens Just allerede optaget som æresmedlemmer.